Fördjupning

I den här modulen hittar du ett studiematerial som du kan arbeta med individuellt eller tillsammans med kollegor på din arbetsplats. Du hittar även länkar till fördjupningsmaterial som exempelvis samtalsutbildningar, metodstöd och forskningsstudier som är relaterad till barnsamtal och barns delaktighet i socialtjänsten.
Titta på fler filmer

Studiehandledning

I studiehandledningen har vi samlat alla diskussionsövningar för att ni ska kunna öva och reflektera tillsammans med kollegor i arbetsgruppen. Övningarna syftar till att skapa samsyn kring frågor och främja ett kollegialt lärande som förhoppningsvis bidrar till att ni blir tryggare och känner större självförtroende i samtalssituationen.

Här kan du ladda ned studiehandledningen som PDF.

Studiehandledning (PDF)

Fördjupningsmaterial

Observera att det som presenteras här är ett begränsat urval. Om du tycker att något viktigt saknas får du gärna höra av dig till oss så försöker vi åtgärda det.

Lagar och förordningar

Barnkonventionen

UNICEF

Barnkonventionen som lag

Webbseminarium. Barnombudsmannen

Barnkonventionen - från teori till praktik

Webbutbildning. Västra Götalandsregionen

Socialtjänstlagen

Barn med särskilda behov

Att föra samtal med barn med autism

Autism & Aspergerförbundet

Att tänka på vid samtal och möten

Om att möta ungdomar med asbergers syndrom.
Habilitering och hälsa. Region Stockholm

Opratat

Vägledning för dig som i ditt yrkesliv möter barn med funktionsnedsättning och deras familj.
Nationellt kunskapscentrum anhöriga (Nka)

BilDSAmt - bilder som stöd i samtal om våld

Dart (Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning)

Samtalsstöd, metoder och verktyg

att samtala med barn

Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.
Socialstyrelsen & Kunskapsguiden

Att Samtala med barn (bilaga)

Om sexuella övergrepp och människohandel.
Socialstyrelsen & Kunskapsguiden

SAMTAL MED baRN (Podd)

Socialstyrelsen & Kunskapsguiden

Samtal med Barn i SOcialtjänsten

Utbildningsmaterial. Stockholms stad

Barn som Anhöriga - våga fråga

Webbutbildning. Nationellt kunskapscentrum anhöriga (Nka)

handbok för Socialsekreterare

Om barnrättsperspektivet från förhandsbedömning till avslutad utredning.
UNICEF

Verktyg att använda i samtal med barn i SocialtjänsteN

Maskrosbarn

Forskning, rapporter och utvärderingar

Rättighetsbärare eller problembärare?

Barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser.
Heiman, Näsman och Palme (2017). Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Barnet och ungdomens reform

Förslag för en hållbar framtid. Socialdepartementet (2017)

Barnen vill - vågar vi? 

Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården.
Hyvönen & Alexandersson (2014). Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Lyssna på oss!  

Bättre stöd när barn och ungdomar är delaktiga.
Barnombudsmannen

Barns deltagande och medskapande i sociala utredningar

Ohlsson (2017.) Högskolan Kristianstad

FAmiljehemsplacerade barns röster

En kort beskrivning av fem metoder.
Åsa Bringlöv, FoU Södertörn

Frågar man inget - får man inget veta

En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar.
Maskrosbarn

Signs of safety i praktiken 

En studie om användning i Stockholms län. Östlund, Wiklund och Backlund (2018).
FoU Södertörn