Välkommen till
Prata med barn!

Ett metodstöd för dig som arbetar med barn inom socialtjänsten

”Prata med barn" är ett metodstöd som vänder sig till dig som arbetar med barn inom socialtjänsten. Här får du svar på vanliga funderingar som socialarbetare har om barnsamtal samt konkreta tips, checklistor och övningar som kan användas både individuellt och i arbetsgrupper.  

Metodstödet är framtaget med vetskapen om att det finns många inom socialtjänsten som känner osäkerhet inför att prata med barn. Det kan finnas en oro för att samtalet ska göra saker värre för barnet, eller en känsla av otillräcklighet inför sina egna eller barnets förväntningar. Det kan även finnas funderingar om samtalet verkligen handlat om rätt saker?

Vår utgångspunkt är att alla kan prata med barn – och att det är viktigt att prata med barn. Vi vill därför gå tillbaka till det som är mest grundläggande i ett samtal: nyfikenhet, närvaro och aktivt lyssnande. Om du har det med dig är det inte så mycket som kan bli fel!

Innehåll och utformning har skapats av FoU Södertörn i samarbete med socialarbetare från Huddinge kommun och Nacka kommun.

Webbsidan utvecklas och administreras idag av två FoU-enheter i Stockholm: FoU Nordost och FoU Nordväst.

Metodstödets begränsningar

Metodstödet ska inte betraktas som en samtalsutbildning utan snarare som ett försök att belysa, diskutera och konkretisera frågor som många socialarbetare har. Det gör heller inga anspråk på att vara heltäckande. Antalet ämnen och frågeställningar har begränsats till de som upplevdes som mest väsentliga inom de verksamheter vi samarbetat med. Det innebär i sin tur att det finns flera aspekter av barnsamtal som inte tas upp här.

Om du vill fördjupa dina kunskaper i samtalsmetod eller barns delaktighet finns det många bra utbildningar och studier att ta del av. Några av dem hänvisar vi till i den modul som heter Fördjupning.


Vi vill fortsätta utvecklas och bli bättre!
Tycker du att något saknas eller har du andra tankar kring materialet? Fyll i enkäten nedan eller kontakta:
Sofi Hedman
Josefin Bernhardsson

Titta på fler filmer

Guide till webbsidan

Webbsidan är uppdelad i sju moduler. Modul 2-6 utgörs av video- inspelade samtal mellan fyra erfarna socialarbetare ("panelen"). Panelen reflekterar kring frågor som ställts av socialsekreterare och behandlare inom individ- och familjeomsorgen i Huddinge och Nacka kommun. De inspelade samtalen är helt fristående och kan ses oberoende av varandra.

Observera! Till varje film finns en kort sammanfattning av innehållet, men för att få med alla aspekter av samtalet och dess innehåll bör man titta på filmerna i sin helhet.

Modul 1

Här får du en introduktion till "Prata med barn" samt hittar mer information om medskapandeprojektet som är grunden till detta initiativ.

Modul 2

Här diskuterar panelen vanliga farhågor och ger konkreta tips på vad du som socialarbetare kan göra för att skapa trygghet i samtalssituationen.

Modul 3-5

Dessa moduler består av videoinspelade frågor och svar som är uppdelade i tre teman: före-, under-, och efter ett samtal. Under varje modul finns även förslag på reflektionsövningar och annat fördjupningsmaterial.

Modul 6

Här finns några längre beskrivningar av samtalstekniker som tagits upp i de andra modulerna.

Modul 7

Här hittar du ett studiematerial där vi samlat övningar och checklistor som du kan arbeta med individuellt eller på din arbetsplats. Du hittar även länkar till fördjupningingsmaterial som exempelvis samtalsutbildningar, metodstöd och forskningsstudier.