Hej!

Barn har rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som rör dem. Den rätten regleras bland annat genom socialtjänstlagen och Barnkonventionen. Ändå görs det alldeles för få samtal med barn inom socialtjänsten idag. Det kan i sin tur leda till att insatserna blir dåligt anpassade efter barnens behov och förutsättningar.
Det finns såklart flera anledningar till det ser ut så. På den här webbsidan har vi fokuserat på det som rör socialarbetares självförtroende och känsla av trygghet i samtalssituationen, vilket vi tror kan stärkas genom erfarenhetsutbyte, övning och reflektion.

Vår idé

Vi har samlat en panel med fyra erfarna socialsekreterare och behandlare framför en videokamera och låtit dem reflektera kring frågor och farhågor som socialarbetare har om barnsamtal. Panelen ger konkreta tips utifrån sina egna erfarenheter och resonerar ibland utifrån olika perspektiv när frågorna är mer komplexa. 

Till panelsamtalen har vi kopplat checklistor och övningar samt länkar till forskning och annat relevant fördjupningsmaterial. Övningarna kan göras individuellt eller i en arbetsgrupp. De finns även samlade i en studiehandledning som kan skrivas ut och delas med kollegor.

Titta på fler filmer

Vilka är vi?

”Vi” är en arbetsgrupp bestående av en forskningsledare och en webbdesigner från FoU Södertörn samt socialsekreterare, behandlare och kompetensutvecklingsledare från individ- och familjeomsorgen i Huddinge kommun. Vi har även fått viktigt stöd och input från utvecklingsledare och socialarbetare i Nacka kommun.

Läs Mer Om oss här

Ett projekt om medskapande

”Prata med barn” är resultatet av ett utvecklingsprojekt som drevs av FoU Södertörn under 2018 och som handlade om barns medskapande i socialtjänsten.
En arbetsgrupp med representanter från FoU:s ägarkommuner beslutade att projektets fokus skulle ligga på digital information, barnsamtal och barns delaktighet i utredningsprocesser.

Stort tack!

Det är många som medverkat till att den här webbsidan och metodstödet kommit till. Först och främst de socialsekreterare och behandlare som generöst delat med sig av sina erfarenheter och funderingar, men också vår referensgrupp och Familjecentralen i Huddinge Centrum som lånat ut sina lokaler till oss. Vi vill såklart även tacka våra föregångare - alla kloka barn och kollegor - som gemensamt skapat de tekniker och begrepp vi fritt använder oss av här.

Titta på fler filmer
Faktaruta

Barnkonventionen

Barnkonventionen blir svensk lag 2020. Enligt barnkonventionen ska barns bästa beaktas i alla beslut som rör dem (artikel 3). I dessa beslut har barn rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel 12).  

Socialtjänstlagen

Beaktandet av barns bästa och barns rätt till delaktighet och inflytande regleras i socialtjänstlagen (1 kap. 2 §, 3 kap. 5 §, 11 kap. 10 § SoL).

2% av arbetstiden går till barnsamtal

Utredande socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården lägger i snitt 2% av sin arbetstid på barnsamtal. (Barnet och ungdomens reform, 2017)

Barns inflytande minskar under utredningsprocessen

Forskning visar att barns delaktighet och inflytande succesivt minskar under utredningsprocessen. Insatserna blir därför ofta dåligt anpassade efter barnens förutsättningar och behov. (Heimer, Näsman och Palme, 2017)

Mer inflytande, bättre för alla

När barn ges inflytande i utredningsprocessen blir insatserna bättre och mer effektiva (Heimer, Näsman och Palme, 2017). Det får också positiva effekter för socialsekreterare som känner sig mer engagerade i sitt arbete och uppfattar det som mer meningsfullt (Olsson, 2017).